Oppdatering av Fag- og dokumentsiden, den 22. mars 2022

Vi har oppdatert informasjonen på vår Fag- og dokumentside. Nå kan du finne nyttig informasjon om verneplikten, tjenesteplikten og litt om hva som skjer ved unnlatt oppmøte til tjeneste for Forsvaret. Det er også lagt ut informasjon som forklarer hva en militær straffesak er og hva som kan straffes etter militær straffelov m.m. Ved ytterligere behov for råd, enten i enkeltsaker eller generelt, kan krigsadvokatene kontaktes på telefon 22708750.

Den 1. mai 1946 ble Henrik Morian beskikket som den første generalauditør i Norge. Det som i dag er Generaladvokatembetet så dermed dagens lys og kan se tilbake på 375 års tjeneste i fred og krig.

Generaladvokatens veiledning i behandling av disiplinærsaker er revidert med virkning fra 3. januar 2022

 

Veiledningen ligger også tilgjengelig på Forsvarets regeverksportal FOBID.

I revisjonen av 16. november 2020 ble det lagt til to nye kapitler. Ett om behandlingen av saker som gjelder mobbing og seksuell trakassering, og ett om narkotikasaker. Det er også foretatt enkelte justeringer som følge av endringer i Forsvarets eget regelverk.

 

I den nyeste revisjonen av 3. januar 2022 er det to forhold som er lagt til: et kapittel om behandlingen av disiplinærsaker som gjelder vådeskudd, og et kapittel om behandlingen av disiplinærsaker som gjelder fraværssaker. Ut over dette er det kun foretatt mindre, redaksjonelle endringer i veilederen. Deriblant som følge av at Forsvarets bestemmelse for rusforebyggende arbeid er opphevet.

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Forsvarsdepartementet om endring i forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret. 

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endring i rettskretsene og domstolloven. 

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny våpenforskrift mv.

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Forsvarsdepartementets forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktforskriften.

Generaladvokaten har inngitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

ÅRSRAPPORT FOR 2019 FOR GENERALADVOKATEMBETET ER NÅ KLAR OG KAN LESES HER: 

Virksomhetsrapport GA2019140220

 

I årets ledelsesberetning står følgende: 

Generaladvokatembetet har to hovedoppdrag med resultatkrav, der det første er knyttet til straffesakskjeden og den andre er knyttet til det militære disiplinærsystem. Dernest har Generaladvokatembetet et særlig oppdrag med å planlegge og forberede den militære påtalemyndighets virksomhet i krig.

Generaladvokatembetet skal, for det første, bidra til reduksjon og forebygging av kriminalitet ved effektiv og målrettet straffesaksbehandling av militære straffesaker. For det andre skal Generaladvokatembetet bidra til at det militære disiplinærsystem holder høy standard ved å yte bistand til militære sjefer ved etterforskning av disiplinærsaker og ved tilsyn med utøvelsen av disiplinærmyndigheten i Forsvaret. Generaladvokatembetets hovedoppgaver følger altså to spor: påtalesporet og disiplinærsporet. Der det er tvil om en sak hører hjemme i det ene eller andre sporet, skal sporvalget foretas av generaladvokaten eller krigsadvokatene. På denne måten bidrar Generaladvokatembetet til å sørge for at straffesaker ikke unntas fra offentlig forfølgning og at det ikke brukes straffeprosessuelle tvangsmidler uten å tilkjenne tilhørende rettigheter.

 

Arbeidet med revisjon av lov om politimyndighet i forsvaret og disiplinærloven, har vært prioritert og krevd merkbare ressurser fra Generaladvokatembetet i 2019. Etter tilleggsmandat utformet mot slutten av andre tertial i 2019 omfatter arbeidsgruppens arbeid også å vurdere en hensiktsmessig fremtidig organisering av den militære påtalemyndighet. For generaladvokaten er det, ved dette arbeidet, viktig å sørge for ivaretakelse av spesialisert og anvendelig kompetanse om de særlige, rettslige spørsmål som ligger i grensesnittet mellom folkerett, militærrett og strafferett og straffeprosess. Blant de forhold generaladvokaten ser det som særlig viktig å opprettholde anvendbar kunnskap om, er funksjonen som beredskapsembete, nemlig å kunne planlegge og forberede den militære påtalemyndighets virksomhet i krig, i samråd med Forsvaret, Riksadvokaten og andre berørte myndigheter.

 

Generaladvokaten vil i lys av ovennevnte arbeide for at bevilgningene og kompetansen til den militære påtalemyndighet speiler det samfunnsoppdrag og de oppgaver Generaladvokatembetet settes til å utføre.

 

 

FOREDRAG VÅREN 2020 - PROGRAM

Følgende foredrag blir arrangert i samarbeid mellom Generaladvokatembetet og Norsk militærjuridisk forening våren 2020:

Klikk her for å åpne dokumentet KONTAKT2020


OBS! ENDRING I PROGRAMMET: FOREDRAG VÅREN 2020


Foredraget den 27. mars: Førsteamanuensis ved UiO og spesialrådgiver ved NIM, Anine Kierulf: "Ytringsfrihet i uniform" UTGÅR grunnet retningslinjer gitt fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) ifm utbrudd av Koronavirus (Covid-19)


NOTAT OM SENTRALE RETTSLIGE FORHOLD VED UTENLANDSKE STYRKERS TILSTEDEVÆRELSE I NORGE

I forbindelse med militærøvelse Trident Juncture i 2018 utarbeidet generaladvokaten, etter forespørsel fra riksadvokaten, et notat om sentrale, rettslige forhold ved allierte militæres styrkers tilstedeværelse i Norge. Notatet er nå oppdatert, blant annet foranlediget av den forestående militærøvelse Cold Response. Notatet omtaler de særlige rettsspørsmål som kan oppstå når utenlandsk militært personell oppholder seg i Norge, og det oppstår hendelser som må håndteres enten i ordenssporet eller i etterforskningssporet. I denne forbindelse redegjør notatet for særlig jurisdiksjonsspørsmål som er regulert i NATOs statusavtale og for rekkevidde av - og innholdet i den militære politimyndigheten.


Notatet er en revidert versjon av notatet som ble sendt ut som vedlegg til Riksadvokatens pålegg og anvisninger for øvelsen Trident Juncture, RA-2018-92. Revisjonen består av enkelte endringer i den foreslåtte handlingsplan for kontakten mellom politi- og påtalemyndighet og Forsvaret (kontaktpunktet i Forsvaret er avklart med Forsvarsdepartementet og Forsvaret) og oppdaterte henvisninger til ny lovgivning. Spørsmål om notatet kan rettes til Generaladvokatembetet på tlf.: 22708750


Klikk på lenkene nedenfor for å åpne dokumentene: 

2020-01 Notat om spesielle rettsligeforhold ved allierte milit.

Vedlegg til II nr. 4.3

Vedlegget på engelsk

Fredag 10. januar 2020: Sigrid Redse Johansen ble i statsråd fredag utnevnt til generaladvokat ved Generaladvokatembetet med virkning fra det tidspunktet departementet bestemte.

Redse Johansen har vært konstituert som generaladvokat siden 1. mai 2018 og kommer fra jobb som førsteamanuensis i folkerett og operasjonell rett ved Forsvarets høgskole.

.

Se link Pressemelding 10.01.2020 Justis- og beredskapsdepartementet