Generaladvokatembetets organisering

Den militære påtalemyndigheten står i en særstilling som egen etat. Generaladvokatembetet er ikke organisatorisk en del av Den høyere påtalemyndighet, men like fullt påtalemyndighet. Den alminnelige politi- og påtalemyndighet følger et to-sporet system mellom polisiære og straffeprosessuelle virkemidler, der fagmyndigheten ligger til henholdsvis Politidirektoratet og riksadvokaten. Det tilsvarende to-sporede system for den militære politi- og påtalemyndighet reiser visse spørsmål om uavhengighet når det gjelder straffeprosessuell etterforskning, fordi militærpolitiet er kommandomessig underlagt Forsvaret selv. Uavhengighetsspørsmålet vil formentlig avklares gjennom det pågående arbeid med revisjon av disiplinærloven og lov om militær politimyndighet. I dag praktiseres den militære påtalemyndighet en faktisk, men ikke fullt ut rettslig forankret, fagledelse og etterforskningsledelse av militærpolitiet i straffeprosessuelt øyemed.

Som følge av den rollen Generaladvokatembetet har i militære straffe- og disiplinærsaker, har det over år utviklet seg til å være et kontor det er naturlig å henvende seg til om et mangfold av militærjuridiske spørsmål. Dette er reflektert i forskrift om tjenesteordning og instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene. I tillegg til arbeid med konkrete straffe- og disiplinærsaker er generaladvokaten og krigsadvokatene derfor i stor utstrekning engasjert med andre oppgaver, som ikke har resultatkrav og som derfor ikke statistikkføres. Disse oppgavene kan sammenfattes til å utgjøre fagforvaltning, bidrag til rettsutvikling og beredskapsplanlegging, og er nærmere omtalt i del III i Virksomhetsrapporten.

Generaladvokaten og krigsadvokatenes alminnelige oppgaver

Generaladvokaten og krigsadvokatene utfører oppgaver tillagt påtalemyndigheten i militære straffesaker slik det følger av lov om rettergangsmåten i straffesaker 22. mai 1981 nr 25 kap 35 og reglene i påtaleinstruksen. Generaladvokaten og krigsadvokatene skal dessuten:

a) etter anmodning fra militære sjefer gi uttalelse i saker vedrørende militære disiplinær- og strafferett,

b) gi uttalelse om militære ulykkessaker når det vurderes disiplinære eller strafferettslige reaksjoner som tilsier militærjurists medvirkning,

c) etter anmodning fra Justisdepartementet og/eller Forsvarsdepartementet gi uttalelser om spørsmål av militærjuridisk art,

d) henlede militærs sjef oppmerksomhet på forhold som bør etterforskes eller anmeldes til påtalemyndigheten, og

e) gi uttalelse om erstatningsrettslige spørsmål dersom det er aktuelt å fremme borgerlig rettskrav i forbindelse med en straffesak.