Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge

Generaladvokaten og krigsadvokatene utgjør Den militære påtalemyndighet og er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. I fredstid er embetet underlagt statsadvokatene påtalemessig. I krigstid har embetet tilsvarende påtalekompetanse som statsadvokatene og er direkte underlagt Riksadvokaten.

Embetet utfører oppgaver tillagt påtalemyndigheten i straffesaker som angår brudd på militær straffelov, rådgir sjefer i disiplinærsaker og deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om aktuelle folkerettslige og miltærjuridiske problemstillinger.