I påvente av en bebudet lovregulering, og i lys av den senere tids oppmerksomhet omkring Forsvarets håndtering av krevende enkeltsaker, har sjef Forsvarsstaben og generaladvokaten funnet det hensiktsmessig å tydeliggjøre krigsadvokatenes viktige rolle i disse sakene. Innenfor sitt kompetanseområde skal generaladvokaten og krigsadvokatene ha samme rettslige adgang til å utøve påtalefaglig etterforskningsledelse overfor personell med militær politimyndighet som påtalemyndigheten i politiet har overfor sine tjenestepersoner. I tillegg skal alle straffesaker og alvorlige disiplinærsaker hos militærpolitiet tildeles en krigsadvokat, som sammen med militærpolitiets etterforskningsleder er ansvarlig for kvalitet, adekvat fremdrift og sakens rette opplysning. I brev 25. september 2023 er avtalen fulgt opp med et brev fra generaladvokaten til Forsvarsstaben, hvor det understrekes at en styrking av funksjonen politifaglig etterforskningsleder – både kompetanse- og ressursmessig – vurderes som det enkelttiltaket som i størst grad vil heve kvaliteten på Forsvarets håndtering (etterforskning) av militære straffesaker og disiplinærsaker.