"Ved utgangen av 2023 står Generaladvokatembetet i en spesiell situasjon, der embetet er besluttet avviklet som etat i løpet av 2024. Lovvedtaket fattet av Stortinget den 9. november 2023 innebærer at Generaladvokatembetets oppgaver fordeles på henholdsvis Forsvaret og påtalemyndigheten, og har opptatt stort fokus fra generaladvokaten og krigsadvokatene. Den forestående omstillingen og avvikling av virksomheten vil prege 2024. Generaladvokaten vil arbeide for at fagkompetansen og porteføljen videreføres på best mulig måte. I det følgende redegjøres det for de særtrekk ved oppgaveløsningen som det etter generaladvokatens syn er viktig å hegne om. 

Generaladvokatembetet har i dag to hovedoppdrag med resultatkrav. Det første er knyttet til straffesakskjeden og det andre er knyttet til det militære disiplinærsystem. Dernest har Generaladvokatembetet et særlig oppdrag med å planlegge og forberede den militære påtalemyndighets virksomhet i krig. 

Generaladvokatembetet skal både bidra til reduksjon og forebygging av kriminalitet ved effektiv og målrettet straffesaksbehandling av militære straffesaker, og bidra til at det militære disiplinærsystem holder høy standard ved å yte bistand til militære sjefer ved undersøkelse av disiplinærsaker og ved tilsyn med utøvelsen av disiplinærmyndigheten i Forsvaret. Der det er tvil om en sak hører hjemme i det ene eller det andre sporet, skal generaladvokaten eller krigsadvokatene bistå ved sporvalget. På denne måten skal Generaladvokatembetet bidra til å sørge for at straffesaker ikke unntas fra offentlig forfølgning og at det ikke brukes straffeprosessuelle tvangsmidler uten å tilkjenne tilhørende rettigheter. 

Som militær påtalemyndighet skal Generaladvokatembetet bidra til å verne om Forsvarets virksomhet. Forsvarets rolle i samfunnet har utviklet seg i løpet av perioden etter andre verdenskrig. I dag er forsvarsviljen jevnt over stor blant de vernepliktige og det har vært få saker som gjelder unnlatt oppmøte til førstegangstjeneste de siste årene. Generaladvokaten har likevel merket seg en økning i fraværssakene og vil følge opp utviklingen det neste halvåret. 

Forsvaret er både en del av totalforsvaret og en særpreget profesjon som utgjør statens ytterste maktmiddel. Vernet av Forsvarets virksomhet bør ha dette for øye ved håndhevelsen av brudd på den militære straffelov og opprettholdelsen av det militære disiplinærinstituttet. Forsvaret forvalter betydelige ressurser, i form av materiell og personell, på samfunnets vegne. Disse skal brukes i tråd med de regler som til enhver tid gjelder for maktanvendelse i militære operasjoner – i Norge eller i utlandet. Militære sjefer velger i stor grad selv hvordan kommandomyndigheten brukes, men Norge er folkerettslig forpliktet til å underlegge militærmakten et disiplinærsystem som kan håndheve brudd på krigføringsregler. Reaksjonsformen kan variere avhengig av rettsbruddets karakter og hva som etter omstendighetene var rimelig å forvente av soldaten eller offiseren. 

Det siste tiåret har antall disiplinærsaker sunket, samtidig som antall uttalelser har gått opp. Denne trenden har fortsatt i 2023, med et høyt antall forhåndsuttalelser i disiplinærsaker. Det at Forsvaret konsulterer embetet hyppigere enn tidligere, er positivt og generaladvokaten opplever at tjenestene anses som relevante. Generaladvokaten opplever jevnt over et godt samarbeid både med Forsvarssjefens internrevisjon, Forsvarets ulike varslingsmottak og de militære sjefer med disiplinærmyndighet, om håndteringen av saker. 

Generaladvokatembetet har et godt og nært samarbeid med Forsvarets militærpolitiavdeling. Sakene som etterforskes av militærpolitiet holder jevnt over høy kvalitet. Militærpolitiet er kommandomessig underlagt Forsvaret. Her skiller militære straffesaker seg fra andre straffesaker, som nettopp kjennetegnes ved at det etterforskende organet underlegges påtalemyndighetens kontroll og styring. I 2023 ble det inngått en avtale mellom Generaladvokatembetet og sjef Forsvarsstaben om samarbeidsrutiner og prosedyrer ved den påtalefaglige etterforskningsledelsen av Forsvarets personell med militær politimyndighet. Det ble herunder avtalt adgang til å gi bindende pålegg og direktiver til militærpolitiets etterforskere. 

Generaladvokatembetet er gjennom forskrift pålagt å planlegge og forberede den militære påtalemyndighets virksomhet i krig, i samråd med Forsvaret, riksadvokaten og andre berørte myndigheter. På forespørsel har Generaladvokatembetet i 2022 bistått Den høyere påtalemyndighet ved utforming av et beredskapsdokument, som omfatter fasene krise og krig. 

Når det gjelder andre rettsspørsmål knyttet til krigføring har generaladvokaten svart ut forespørsler fra media og offentligheten om angrepene utført av Hamas inne i Israel 7. oktober 2023, og Israels etterfølgende militære respons. Generaladvokatembetets fysiske arkiv inneholder en unik rettslig og institusjonell hukommelse. Som et ledd i målsetningen om å bevare embetets historiske og særegne kompetanse, har det i 2023 vært arbeidet med å mediekonvertere arkivet. Arbeidet har for embetet vært kostnadskrevende og pågår inn i 2024. 

Embetet står foran en organisasjonsendring, og har vært i en økonomisk krevende situasjon i hele 2023, som ved utgangen av året resulterte i et merforbruk på i underkant av kr. 200.000. Merforbruket er forklart i rapporten del 6." 

Virksomhetsrapporten kan leses i sin helhet her.