Generaladvokatens veiledning i behandling av disiplinærsaker er revidert med virkning fra 16. november 2020. I den nye revisjonen er det lagt til to nye kapitler. Ett om behandlingen av saker som gjelder mobbing og seksuell trakassering, og ett om narkotikasaker. Det er også foretatt enkelte justeringer som følge av endringer i Forsvarets eget regelverk. Veiledningen ligger også tilgjengelig på Forsvarets regeverksportal FOBID.

Vedrørende foredraget med Fredrik Ranke som ble arrangert fredag den 28. august 2020. 

For de som ønsker dommen på engelsk kan linkene åpnes under fanen "Dokumenter/lenker" 

Generaladvokatens høringsnotat til Justiskomiteen om: Representantforslag om ratifikasjon av "Kampala-tillegget" og kriminalisering av angrepskrig 

Høringsnotatet kan leses her: Høringsnotat til Justisdepartementet. Angrepskrig

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Forsvarsdepartementet om endring i forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret. 

Høringsinnspillet kan leses her: Endringer i forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endring i rettskretsene og domstolloven. 

Høringsinnspillet kan leses her: Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny våpenforskrift mv.

Høringsinnspillet kan leses her: Høring-forslag til ny våpenforskrift mv.

Generaladvokaten har avgitt høringsinnspill til Forsvarsdepartementets forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktforskriften.

Høringsinnspillet kan leses her: Høringsinnspill fra Generaladvokaten. Endringer i forsvarsloven mv.

Generaladvokaten har inngitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til midlertidig forskrift.

Klikk her for å lese dokumentet: Høringsinnspill fra Generaladvokaten

ÅRSRAPPORT FOR 2019 FOR GENERALADVOKATEMBETET ER NÅ KLAR OG KAN LESES HER: 

Virksomhetsrapport GA2019140220


I årets ledelsesberetning står følgende: 

Generaladvokatembetet har to hovedoppdrag med resultatkrav, der det første er knyttet til straffesakskjeden og den andre er knyttet til det militære disiplinærsystem. Dernest har Generaladvokatembetet et særlig oppdrag med å planlegge og forberede den militære påtalemyndighets virksomhet i krig.

Generaladvokatembetet skal, for det første, bidra til reduksjon og forebygging av kriminalitet ved effektiv og målrettet straffesaksbehandling av militære straffesaker. For det andre skal Generaladvokatembetet bidra til at det militære disiplinærsystem holder høy standard ved å yte bistand til militære sjefer ved etterforskning av disiplinærsaker og ved tilsyn med utøvelsen av disiplinærmyndigheten i Forsvaret. Generaladvokatembetets hovedoppgaver følger altså to spor: påtalesporet og disiplinærsporet. Der det er tvil om en sak hører hjemme i det ene eller andre sporet, skal sporvalget foretas av generaladvokaten eller krigsadvokatene. På denne måten bidrar Generaladvokatembetet til å sørge for at straffesaker ikke unntas fra offentlig forfølgning og at det ikke brukes straffeprosessuelle tvangsmidler uten å tilkjenne tilhørende rettigheter.


Arbeidet med revisjon av lov om politimyndighet i forsvaret og disiplinærloven, har vært prioritert og krevd merkbare ressurser fra Generaladvokatembetet i 2019. Etter tilleggsmandat utformet mot slutten av andre tertial i 2019 omfatter arbeidsgruppens arbeid også å vurdere en hensiktsmessig fremtidig organisering av den militære påtalemyndighet. For generaladvokaten er det, ved dette arbeidet, viktig å sørge for ivaretakelse av spesialisert og anvendelig kompetanse om de særlige, rettslige spørsmål som ligger i grensesnittet mellom folkerett, militærrett og strafferett og straffeprosess. Blant de forhold generaladvokaten ser det som særlig viktig å opprettholde anvendbar kunnskap om, er funksjonen som beredskapsembete, nemlig å kunne planlegge og forberede den militære påtalemyndighets virksomhet i krig, i samråd med Forsvaret, Riksadvokaten og andre berørte myndigheter.


Generaladvokaten vil i lys av ovennevnte arbeide for at bevilgningene og kompetansen til den militære påtalemyndighet speiler det samfunnsoppdrag og de oppgaver Generaladvokatembetet settes til å utføre.FOREDRAG VÅREN 2020 - PROGRAM

Følgende foredrag blir arrangert i samarbeid mellom Generaladvokatembetet og Norsk militærjuridisk forening våren 2020:

Klikk her for å åpne dokumentet KONTAKT2020


OBS! ENDRING I PROGRAMMET: FOREDRAG VÅREN 2020


Foredraget den 27. mars: Førsteamanuensis ved UiO og spesialrådgiver ved NIM, Anine Kierulf: "Ytringsfrihet i uniform" UTGÅR grunnet retningslinjer gitt fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) ifm utbrudd av Koronavirus (Covid-19)


NOTAT OM SENTRALE RETTSLIGE FORHOLD VED UTENLANDSKE STYRKERS TILSTEDEVÆRELSE I NORGE

I forbindelse med militærøvelse Trident Juncture i 2018 utarbeidet generaladvokaten, etter forespørsel fra riksadvokaten, et notat om sentrale, rettslige forhold ved allierte militæres styrkers tilstedeværelse i Norge. Notatet er nå oppdatert, blant annet foranlediget av den forestående militærøvelse Cold Response. Notatet omtaler de særlige rettsspørsmål som kan oppstå når utenlandsk militært personell oppholder seg i Norge, og det oppstår hendelser som må håndteres enten i ordenssporet eller i etterforskningssporet. I denne forbindelse redegjør notatet for særlig jurisdiksjonsspørsmål som er regulert i NATOs statusavtale og for rekkevidde av - og innholdet i den militære politimyndigheten.


Notatet er en revidert versjon av notatet som ble sendt ut som vedlegg til Riksadvokatens pålegg og anvisninger for øvelsen Trident Juncture, RA-2018-92. Revisjonen består av enkelte endringer i den foreslåtte handlingsplan for kontakten mellom politi- og påtalemyndighet og Forsvaret (kontaktpunktet i Forsvaret er avklart med Forsvarsdepartementet og Forsvaret) og oppdaterte henvisninger til ny lovgivning. Spørsmål om notatet kan rettes til Generaladvokatembetet på tlf.: 22708750


Klikk på lenkene nedenfor for å åpne dokumentene: 

2020-01 Notat om spesielle rettsligeforhold ved allierte milit.

Vedlegg til II nr. 4.3

Vedlegget på engelsk

Fredag 10. januar 2020: Sigrid Redse Johansen ble i statsråd fredag utnevnt til generaladvokat ved Generaladvokatembetet med virkning fra det tidspunktet departementet bestemte.

Redse Johansen har vært konstituert som generaladvokat siden 1. mai 2018 og kommer fra jobb som førsteamanuensis i folkerett og operasjonell rett ved Forsvarets høgskole.

.

Se link Pressemelding 10.01.2020 Justis- og beredskapsdepartementet