I statsråd 31. mai 2024 ble ikrafttredelse av lov 24. november 2023 nr. 85 om militær politimyndighet (militærpolitiloven) og lov nr. 84 av samme dato om endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet) del I-v og del VII og VIII satt til 1. juli 2024. Endringene innebærer blant annet at all saksbehandling med disiplinærsaker vil skjer i Forsvaret, og at alle straffesaker behandles av påtalemyndigheten i politiet. 

Generaladvokatens embete er av Justis- og beredskapsdepartementet besluttet overført til Riksadvokatembetet, og krigsadvokatenes stillinger er besluttet overført til Forsvaret. Alle tjenester knyttet til rådgivning, tilsyn og kontroll med disiplinærsaker vil ivaretas av Forsvaret.

Samtidig som etaten avvikles vil generaladvokatens nettside bli fjernet.